دورنما و ماموریت

سپاس خود را متعهد به پشتیبانی و اجرای طرحهای توسعه ای جدید در چاپ پد و سیلک ميداند. ازاین رو، با تشکیل شبکه ارتباطی قوی از تامین کنندگان مواد اولیه، بهترین قطعات و ملزومات را برای محصولات تولیدی خود تهیه مي نماید. ما بر این باوریم که بکارگیری کیفیت جامع در کلیه فعالیتهایی که در این موسسه انجام می پذیرد، بهترین روش جهت اطمینان از برآورده شدن انتظارات مشتریان مي باشد. از این رو هدف سپاس ارائه بهترین خدمات پس از فروش، تحویل به موقع و بي نقص محصولات با کیفیت بالا به مشتریان و تطابق با استانداردهای جهانی مي باشد.